§1 DEFINICJE

 1. Administrator – podmiot odpowiedzialny za prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Kod Dostępu – zindywidualizowane hasło dostarczane Użytkownikowi Serwisu umożliwiające uzyskanie dostępu do Wyniku Testu.
 4. Komentarz Wyniku Testu – wskazanie znaczenia wyniku punktowego uzyskanego w danym teście.
 5. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 6. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.rozwodzesie.pl o charakterze informacyjnym.
 7. Usługa Weryfikacji – wynik rozwiązanego przez Użytkownika testu wraz z Komentarzem Wyniku Testu.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 9.  Środki komunikacji elektronicznejrozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą faktycznego rozpoczęcia korzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 11. Przepisy z zakresu ochrony danych osobowychRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej „RODO”.
 12. Użytkownikosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. 
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika odbywa się na podstawie Regulaminu, który zaakceptowany przez Użytkownika stanowi umowę. Regulamin jest akceptowany każdorazowo przed rozpoczęciem rozwiązywania testu.
 3. Serwis uświadczy Usługę Weryfikacji polegającą na odpłatnym przekazaniu wyniku rozwiązanego testu wraz z interpretacją.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 2, wobec Użytkownika mogą zostać podjęte wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z oświadczeniem przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim zasady i warunki.
 6. Treść regulaminu może zostać zmieniona.
 7. Wszelkie treści zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Serwis zawiera test dotyczący kwestii związanych z rozwodem oraz okołorozwodowych.
 2. Użytkownik ponosi opłaty za uzyskanie wyniku testu wraz z komentarzem.
 3. Opłata za wynik testu następuje na podstawie zapłaty Przelewy24.
 4. Wynik testu jak i Komentarz do Wyniku Testu jest przygotowywany dla Użytkownika na podstawie udzielonych przez Użytkownika odpowiedzi w rozwiązywanym teście.
 5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich minimalizacji.
 6. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.
 7. Wymagania niezbędne do korzystania z Usług:
  1. Posiadanie dostępu do sieci Internet.
  2. Zainstalowanie  dowolnej przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
  3. Umożliwienie dopisywania plików cookies.
  4. Posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.

§5 OPŁATY I FAKTURY

 1. Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie wszystkich wymaganych opłat związanych z korzystaniem z Systemu przez Użytkownika, włączając w to wszystkie wymagane podatki (inne niż podatek dochodowy płacony przez Firmę) oraz inne opłaty nałożone przez jakikolwiek organ administracji bądź inny właściwy organ.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur bez podpisu wystawcy faktury w formie elektronicznej.
 3. Kosz uzyskania wyniku testy wynosi 49 zł brutto
 4. Płatności automatyczne obsługiwane są przez spółkę Przelewy 24 (PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.)

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych i informacji w Teście rozwodowym.
 1. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działania Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia, i do przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, a także świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Administratora.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikający z błędnego wysłania uiszczenia opłaty przez Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające lub związane z korzystaniem z Usługi, w szczególności Administrator nie odpowiada za skutki decyzji wynikłe z podjętych w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług.
 5. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Administratora, nie ponosi on odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku, o którym mowa w ustępach poprzednich, może nastąpić wstrzymanie wykonania Usług na czas wynikający z działania przyczyn niezależnych od Administratora.
 7. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w tych odnośnikach/witrynach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Uż.

§7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności intelektualnej i przemysłowe.
 1. Żadna część Serwisu (m.in. teksty, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków przez Użytkownika bez zgody Administratora.
 2. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
 3. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

§8 REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niedotrzymania przez Administratora warunków Usług określonych w Regulaminie lub wadliwego ich wykonania.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, można składać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora: info@rozwodzesie.pl
 3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni od daty dokonania opłaty lub 30 dni od dnia, w którym Usługa Weryfikacji była wykonana lub miała być wykonana.
 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi opisywać w szczególności jej przedmiot i zawierać uzasadnienie.
 5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja nie zostanie w tym terminie rozstrzygnięta, to Administrator powiadomi w tym terminie Użytkownika w formie elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§9 OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest 4 Tech Group  wpisanana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9452098249, REGON 366340235, adres: ul. Gustawa Ehrenberga 36a, 31-309 Kraków
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez 4 Tech Group na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) i nie wymaga to zgody Użytkownik , tj. z uwagi, że:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez 4 Tech Group wykonywane jest dla celów związanych  z przekazaniem wyniku testu rozowodwego a w przypadku nie zawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania powyżej umowy – dla celów archiwalnych i statystycznych.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zmiany, poprawienia, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów (czas obowiązywania umowy) lub ograniczania ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób sprzeczny z prawem. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie wyrażone uprzednio zgody ( o ile przetwarzanie odbywało się na podstawie takiej zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych Użytkowników.
 6. Dane osobowe Użytkowników Administrator zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy Administratora oraz osoby współpracujące z Administratorem przy tworzeniu i prowadzeniu Testu rozowodowego w celach wymienionych powyżej. Pracownicy Administratora są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 kwietnia 2021 roku.
  1. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem www.rozwodzesie.pl/regulamin
  2. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy nieodpłatnie udostępni mu treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.
  5. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 5 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.
  6. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: rozwodzesie.pl oraz testrozwodowy.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Michał Karaś Chrosna 90, 32-084 Chrosna
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@rozwodzesie.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  1. banki
  1. operatorzy płatności
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  1. ich sprostowania,
  1. usunięcia,
  1. ograniczenia przetwarzania,
  1. oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.