Business People Handshake Greeting Deal at work.

Ugoda alimentacyjna

Jeżeli chcesz uniknąć sporu sądowego w przedmiocie alimentów, prawo rodzinne dopuszcza możliwość zawierania umów przed notariuszem. Dla przykładu są to umowy np. ustalające zasady kontaktów z dziećmi jak i dość często praktykowane umowy o alimenty.

Taka umowa polega na tym, że np. ojciec zobowiązuje się przed notariuszem płacić określone alimenty dziecku czy mąż – byłej żonie i dobrowolnie podaje się egzekucji, gdyby ich nie płacił.

Umowa notarialna o ustalenie obowiązku alimentacyjnego powinna zawierać poza określeniem stron, osoby uprawnionej z tytułu alimentów, wysokości alimentów, terminu i sposobu ich przekazania również kwestię naliczania odsetek w przypadku opóźnienia płatności raz ewentualnie zapis o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika alimentacyjnego o poddaniu się egzekucji jest tytułem egzekucyjnym, który pozwala wystąpić wierzycielowi do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. W przypadku, gdy dłużnik przestaje płacić ustalone notarialnie alimenty tytuł egzekucyjny wraz klauzulą wykonalności staje się tytułem wykonawczym, który pozwala na skierowanie sprawy do komornika w celu wszczęcia egzekucji z majątku dłużnika ( np. z osiąganego wynagrodzenia za pracę).

Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności stanowi tak samo ważny tytuł wykonawczy jak wyrok sądu zasądzający alimenty.

Umowę warto zawrzeć, gdy dłużnik dobrowolnie chce płacić świadczenia, a obie strony są w stanie dojść do porozumienia w kwestii wysokości alimentów.

Umowa alimentacyjna może być w każdej chwili zmieniona lub rozwiązana, a zawarcie umowy nie wyłącza drogi sądowej w zakresie ustalenia lub zmiany zobowiązania alimentacyjnego. W żaden sposób jednak polskie prawo nie pozwala na zrzeczenie się w imieniu osoby uprawnionej świadczeń alimentacyjnych.

Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności notarialnemu tytułowi egzekucyjnemu potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 grudnia 2013r. III CZP 85/13.

Cena notarialnej umowy alimentacyjnej jest bardzo zróżnicowana – wszystko zależy tak naprawdę od konkretnego notariusza. W praktyce ceny sporządzenia umowy wahają się od 200 nawet do 1200 zł.