Close-up of unrecognizable man working with financial data. He using calculator and examining document. Financial inspector holding examination. Paperwork or finance concept

Rozwód a PIT

Temat wydaje nam się bardzo na czasie, bowiem do końca kwietnia bieżącego roku musimy jak co roku rozliczyć się z fiskusem. Co w przypadku, gdy w 2016r. nastąpił rozwód? Jak się rozliczyć i co z ulgą prorodzinną?

Otóż byli małżonkowie, za rok w którym ustało małżeństwo rozliczają się osobno. Oboje jednak maja prawo do ulgi prorodzinnej przysługującej im po połowie.

Może się zdarzyć, że gdy obydwoje rozwiedzeni rodzice wykonywali władzę rodzicielską (nawet jeżeli wykonywanie władzy zostało ograniczone) przez cały rok, ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych. Przy czym łączna kwota odliczeń, dokonanych przez oboje rodziców nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka. Natomiast, jeżeli rodzice takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z nich w częściach równych.

Na potwierdzenie tego co powyżej zamieszczamy nr interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2015 roku (nr IBPBII/l/415-961/14/DP)  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Możliwość odliczenia tej kwoty przez rodziców dziecka w inny sposób niż w proporcji pół na pół, należy traktować w kategorii przywileju, który ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zgodę na ustalenie dowolnej proporcji kwoty odliczenia wyrażają oboje rodzice. Zatem w tej kwestii nie pozostaje nic innego jak dogadać się między sobą, kto ile sobie odliczy. Wynika to z użytego przez ustawodawcę sformułowania „w dowolnej proporcji przez nich ustalonej”, oznaczającego współudział (porozumienie) obojga rodziców w określeniu proporcji innej niż odpowiadającej częściom równym. Zatem brak stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka oznacza, że w sytuacji gdy każdy z rodziców spełnia warunki do zastosowania przedmiotowego odliczenia, przysługującą rodzicom wspólną kwotę ulgi na dziecko rodzic dziecka dzieli z drugim rodzicem w częściach równych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał również, że zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obojgu rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską, przysługuje ulga na dzieci małoletnie. Władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – przysługuje obojgu rodzicom, a – stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

Co ważne, separacja bądź rozwód rodziców nie oznacza utraty przez rodzica prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny, ogłaszając separację bądź rozwiązując związek małżeński określa także prawa rodzicielskie. Jeżeli zatem nie pozbawia tego prawa jednego z rodziców, to uznaje, że rodzice są zdolni do porozumienia w sprawach dotyczących dziecka.

W świetle zacytowanych wyżej przepisów, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach uznać należy, że w sytuacji gdy oboje rodzice dysponują prawem wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka są uprawnieni do korzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując aktualna kwota ulgi prorodzinnej wynosi 1 112,04 zł, tj. po 92,67 zł na miesiąc. Ustalając odpowiednie proporcje w przypadku porozumienia podatników ulga przysługuje w ustalonej proporcji. Może być to podział równy i nierówny. Ten ostatni obejmuje możliwość ustalenia, że ulga w całości zostanie uwzględniona tylko przez jednego z rodziców. W sytuacji braku porozumienia w zakresie podziału ulgi jej podział nastąpi po połowie.