Wymeldowanie Karolina Stanek

Jak wymeldować eks-małżonka z mieszkania

Wymeldowanie byłego małżonka z mieszkania

Często zdarza się że jeszcze przed rozpoczęciem samej procedury rozwodowej, jedna ze stron wyprowadza się ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Jeżeli mieszkanie stanowi wasz wspólny majątek, to prawdopodobnie będziecie chcieli go podzielić i zazwyczaj kwestię meldunkowe są przy tej okazji wspólnie załatwiane. Co jednak w sytuacji gdy to Ty jesteś właścicielem mieszkania, w którym razem mieszkaliście lub np. mieszkanie należy do twoich rodziców, a twój małżonek / małżonka nie chcą się z niego dobrowolnie wymeldować chociaż od dawna już w nim nie mieszkają?

Odpowiedzi można znaleźć w ustawie o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.

Należy udać się do organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości, (w przypadku Krakowa będzie to Urząd Miasta Referat Postępowań Meldunkowych), w celu złożenia wniosku w sprawie wydania przez organ decyzji o wymeldowaniu obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Wniosek składa właściciel nieruchomości lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Przesłanką wymeldowania osoby jest opuszczenie przez nią miejsca pobytu stałego albo miejsca pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu. Pobyt stały oznacza zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania, natomiast pobyt czasowy to przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości lecz pod innym adresem.

We wniosku należy wskazać: dane osoby którą chcemy wymeldować, informacje od kiedy nie zamieszkuje w miejscu stałego pobytu, adres obecnego miejsca pobytu (jeżeli go znasz), informację czy powyższy lokal został opuszczony w sposób trwały i dobrowolny (czy osoba ta zabrała z niego swoje rzeczy osobiste?). Pamiętaj aby dołączyć dowód w postaci aktualnego tytułu prawnego do lokalu, może to być akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

Od wniosku pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

Termin załatwienia sprawy wynosi do dwóch miesięcy ale może zostać przedłużony.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w załatwieniu tej sprawy, tj. w prawidłowym wypełnieniu wniosku, reprezentacji w trakcie postępowania bądź też pomocy w odwołaniu w przypadku negatywnej decyzji urzędu, zapraszam do kontaktu:

 

Radca prawny Karolina Stanek

Stanek & Kołodziej Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Ul. Grzegórzecka 13/3

Kraków – Małopolska

Tel. 12 445 91 51

biuro@stakol.pl

 

Radca prawny Anna Starowicz Piecuch

Częstochowa, Myszków – okolice

anna.starowicz-piecuch@amstar.net.pl

tel. 697 100 399